Фотоволтаични панели

Фотоволтаичните панели са изградени от силициеви фотоволтаични клетки (PV клетки), които генерират постоянен ток (DC) от слънчевата светлина. Фотоволтаичните клетки са свързани помежду си в рамките на фотоволтаичният панел, отделните панели са свързани с помощта на кабели. Слънчевата светлина или излъчването, а не топлината, произвеждат електричество във фотоволтаичните клетки. Слънчевите панели, известни също като слънчеви модули, обикновено са свързани заедно в „струни“, за да се създаде така наречената слънчева решетка.

Количеството светлинна енергия е известно като слънчево облъчване и обикновено е осреднено за целия ден, използвайки термина Peak Sun Hours (PSH). PSH или средните дневни часове слънчева светлина зависят главно от местоположението и времето на годината.

Инвертори

Слънчевите панели генерират постоянен ток, който трябва да се преобразува в променлив ток за използване от домакинствата и фирмите. Това е основната роля на слънчевият инвертор.

Инверторните системи могат да бъдат дава вида. При първият вид слънчевите панели са свързани последователно, постояннотоковото електричество се подава към инвертора, който преобразува DC(постоянен ток ) мощността в AC(променлив ток) мощност. В другият вид, микро инверторна система всеки панел има собствен микроинвертор, прикрепен към задната страна на панела. Панелът все още произвежда постоянен ток, но се преобразува в променлив ток на покрива и се подава направо към електрическото разпределително табло.

Батерии

Батериите, използвани за съхранение на слънчева енергия, са предимно литиево-йонни, като се предлагат в много форми и размери, и могат да бъдат конфигурирани по различни начини. Капацитетът на батерията обикновено се измерва в киловат часа (kWh) за литиево-йонните батерии. Литиево- йонните батерии обикновено могат да доставят до 90% от наличния си капацитет на ден.

Слънчевите системи извън мрежата изискват инвертори и батерийни системи, достатъчно големи, за да съхраняват енергия достатъчна за безпроблемното функциониране на потреблението. Използването на батерии е обосновано за ползването на енергия в часовете на денонощието когато не може да се произвежда енергия, така и за гарантиране на енергийната сигурност на системите.